what a serious horror writing a play


Bara | Thomas Helbig | Andy Hope 1930 | Franziska Hufnagel | Florian Hüttner | Jochen Klein | Josef Kramhöller | Amelie von Wulffen

Show 3, 02.04.-03.09.2011
Ausstellung: Franziska Hufnagel
Text: Eric Aichinger interviewt Helmut Draxler
Übersetzung (Engl.): Daniel Kletke
Grafik: Studio Lambl / Homburger
Faltblatt, 17 Seiten und Plakat